1

Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych


Info:

Koncepcja przestrzenno-technologiczna modernizacji i przebudowy Bloku Operacyjnego Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych, zlokalizowanej na poziomie drugiego piętra budynku Szpitala.

Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   287,04 m2

Kubatura:   ~ 927 m3

Data opracowania:   2004